Proč nechceme Křenovickou spojku

Právě proto, že jsme si vědomi důležitosti zachování dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, nesouhlasíme s realizací stavby, která výrazně zhorší dopravní obslužnost Křenovic, blízkému okolí přinese zvýšenou zátěž a nepřinese žádné prokazatelné zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou ani vzdálenějším regionům.

Z uvedených důvodů je investice v předpokládané výši cca 1,5 mld Kč z veřejných prostředků na stavbu úseku dlouhého 3,5 km neopodstatněná (428 tisíc Kč za metr tratě). Cena za 1 km jednokolejné spojky je trojnásobně vyšší než 1 km průměrné ceny dvoukolejného železničního koridoru.

Důvody:

Záměr výstavby spojky považujeme za neodůvodněný, neexistuje srovnávací studie, která by srovnala jiné možnosti řešení dopravní obslužnosti regionu a návazného území s jejich přínosy a zátěží.

Realizace spojky by znamenala nepřiměřenou zátěž pro obec Křenovice a okolí a to zejména z těchto důvodů:

  • spojka znemožní naprosté většině obyvatel Křenovic využívání železniční dopravy pro cesty do Brna (vyvolá uzavření stávajícího horního nádraží a omezení provozu na dolním nádraží, která jsou dobře dostupná a často využívaná, a nahradí je zastávkou Křenovice–Hrušky, která již bude za hranicí pěší dostupnosti),
  • spojka svým náspem vytváří hráz napříč aktivní zónou záplavového území potoka Rakovce, čímž významně zvyšuje nebezpečí záplavy a vytváří přímé ohrožení pro obec i její občany,
  • pro obec Křenovice je spojka vedle stávajících dvou tratí, přistávacího koridoru tuřanského letiště a v nadměrné míře projíždějících kamionů dalším významným zdrojem hluku,
  • spojka zablokuje poslední možný směr územního rozvoje obce Křenovice,
  • spojka naprosto ničí oblast, která je v posledních letech stále častěji využívána pro volnočasové aktivity (vysázena alej, zřízena turistická trasa a cyklostezka) tím, že ji přetíná vpůli,
  • Spojka prochází lokalitou s vysoce bonitní zemědělskou půdou, kterou lze ze Zemědělského půdního fondu odejmout jen pro liniové stavby zásadního významu,
  • svým náspem a protihlukovou bariérou spojka výrazně narušuje estetický ráz krajiny,
  • na potoku Rakovci byl potvrzen výskyt silně ohroženého a tedy přísně chráněného ptačího druhu ledňáčka říčního; spojka se svým plánovaným provozem by ho z této oblasti s vysokou pravděpodobností vytlačila,

Zajímá vás argumentace podrobněji?

Podrobný argumentační popis je zpracován v dokumentu Námitka proti 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a doplnění námitky podaném Obcí Křenovice.

Na neopodstatněnost a chybějící argumentaci v případě Křenovické spojky upozorňují ve svých vyjádřeních a posudcích zástupci dalších občanských sdružení a iniciativ (např. námitky 16 sdružení podané pod hlavičkou EPS).

Komplexní dění kolem dokumentu Zásad územního rozvoje kraje, do kterých je Křenovická spojka zahrnuta můžete sledovat na webu Ekologického právního servisu.

Comments are closed.