Petice

Elektronický podpis petice je výrazem její podpory, za kterou děkujeme. Nenahrazuje však podpis fyzický, který má větší vážnost. Máte-li možnost, prosíme, podepište petici i na podpisových arších. NIC TOMU NEBRÁNÍ!!

Pokud nemáte možnost připojit svůj podpis fyzicky na některém z podpisových míst – OÚ Křenovice, Horní nádraží Křenovice, podepiště alespoň elektronickou verzi petice a tím vyjádřete podporu.

Petice občanů proti tzv. Křenovické spojce, tj. propojení tratí č. 300 a 340 v úseku Zbýšov – Slavkov u Brna

Text petice:
My, níže podepsaní občané nesouhlasíme se zahrnutím Křenovické spojky (dále jen „spojka“) do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JmK“) a s její případnou výstavbou z těchto důvodů:
1. Záměr výstavby spojky považujeme za naprosto neodůvodněný.

2. Realizace spojky by znamenala nepřiměřenou zátěž pro obec Křenovice a okolí.

3. Spojka znemožní naprosté většině obyvatel Křenovic využívání železniční dopravy pro cesty do Brna (vyvolá uzavření stávajícího horního nádraží a omezení provozu na dolním nádraží, která jsou dobře dostupná a často využívaná, a nahradí je zastávkou Křenovice–Hrušky, která bude daleko za hranicí rozumné pěší dostupnosti).

4. Spojka svým náspem vytváří hráz napříč aktivní zónou záplavového území potoka Rakovce, čímž významně zvyšuje nebezpečí záplavy a vytváří přímé ohrožení pro obec i její občany.

5. Pro obec Křenovice je spojka vedle stávajících dvou tratí, přistávacího koridoru tuřanského letiště a v nadměrné míře projíždějících kamionů dalším významným zdrojem hluku.

6. Spojka zablokuje poslední možný směr územního rozvoje obce Křenovice.

7. Spojka naprosto ničí oblast, která je v posledních letech stále častěji využívána pro volnočasové aktivity (vysázena alej, zřízena turistická trasa a cyklostezka) tím, že ji přetíná vpůli.

8. Svým náspem a protihlukovou bariérou spojka výrazně narušuje estetický ráz krajiny.

9. Na potoku Rakovci byl potvrzen výskyt silně ohroženého a tedy přísně chráněného ptačího druhu ledňáčka říčního; spojka se svým plánovaným provozem by ho z této oblasti s vysokou pravděpodobností vytlačila.

10. Spojka prochází lokalitou s vysoce bonitní zemědělskou půdou, kterou lze ze Zemědělského půdního fondu vyjmout jen pro liniové stavby zásadního významu. Zásadní význam spojky však považujeme za naprosto nepodložený.

11. Z výše uvedených důvodů je investice v předpokládané výši cca 1,5 mld. Kč z veřejných prostředků absolutně neopodstatněná. Při kumulaci nestandardních stavebních prvků vychází cena za 1 km jednokolejné spojky třikrát vyšší než 1 km průměrné ceny dvoukolejného železničního koridoru.

Požadujeme:

1. Vyjmutí spojky z návrhu ZÚR JmK.

2. Časté a pravdivé informování veřejnosti o vývoji situace.

Křenovice, 1. června 2011
Petiční výbor ve složení: Jiří S. Pospíšil, Lubomír Mazálek, Ing. Stanislav Drápal
Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady: Jiří S. Pospíšil

Souhlasíte s obsahem petice? Připojte váš podpis!

Jméno a příjmení :

E-mailová adresa :

Bydliště :

Nepřeji si zobrazovat mé jméno na webu:

xxxxxxxx,

Přemysl Turek,

xxxxxxxx,

xxxxxxxx,

Milan Havíř,

Michal Procházka,

Pavel Šťasta,

xxxxxxxx,

Martin Haberland,

Jana Beránková,

Comments are closed.